Leveringsvoorwaarden


DUURAZON Leveringsvoorwaarden 2012
1. Definities
1.1 Leverancier:
Duurazon. gevestigd aan Steenstraat 96,5981AG
Panningen, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Venlo onder nummer 53403754,
hierna vermeld als Duurazon.
1.1 Opdrachtgever:
De partij die met DUURAZON een overeenkomst
aangaat of wenst aan te gaan.
1.2 Installatie:
Het geheel van zonnepanelen, bekabeling,
omvormer en aanpassingen in de meterkast, voor
zover deze door DUURAZON geleverd zijn.
1.3 Diensten:
Door DUURAZON geleverde ondersteuning bij
het plaatsen of onderhouden van een Installatie.
2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,
voorlopige overeenkomsten en overige
rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en
DUURAZON.
2.2 Deze voorwaarden zijn door DUURAZON
gepubliceerd op haar website www.Duurazon.nl
en zijn ook van toepassing op overeenkomsten
die zijn gesloten middels koop en/of verkoop via
deze website.
2.3 Indien een bevoegde rechter bepaalt dat enig
onderdeel van deze algemene voorwaarden niet
bindend is blijven alle andere onderdelen van
deze algemene voorwaarden onverminderd van
kracht.
3 Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van DUURAZON zijn
vrijblijvend en herroepelijk.
3.2 Alle aanbiedingen hebben een
geldigheidstermijn van 14 dagen, tenzij in de
aanbieding nadrukkelijk een andere termijn is
vermeld.
3.3 . Een overeenkomst ontstaat door het
accepteren van een door DUURAZON
uitgebrachte aanbieding
3.4 Het accepteren van een aanbieding is mogelijk
middels het expliciet instemmen met het aanbod
op de website, middels een bevestiging per email
of middels een ondertekende aanbieding.

4 Levertijd en Levering
4.1 DUURAZON hanteert globale levertijden. Zodra
voldoende bestellingen verzameld zijn stelt
DUURAZON de daadwerkelijke levertijd vast en
meldt deze aan de betrokken Opdrachtgevers.
4.2 Opdrachtgevers kunnen geen rechten ontlenen
aan afwijkingen in de opgegeven levertijd.
4.3 Levering kan eventueel in gedeelten
plaatsvinden.
4.4 Opdrachtgever garandeert dat de plaats van
aflevering met een vrachtwagen bereikbaar is.
4.5 Opdrachtgever draagt na levering zorg voor een
adequate en veilige opslag van de materialen.
4.6 Vanaf het moment van levering is de
Opdrachtgever verantwoordelijk voor schade
aan of verlies van de Installatie.
4.7 Gedurende de aanbiedingsfase verstrekt
DUURAZON informatie over de te leveren
Installatie. Bij de daadwerkelijke levering kunnen
verschillen optreden ten opzichte van de
verstrekte informatie. In principe zijn eventuele
verschillen geen reden voor schadevergoeding
of ontbinding.
5 Betaling
Betaling dient plaats te vinden door middel van een
machtiging voor het afschrijven van het
(restant)bedrag voorafgaand aan de levering of door
middel van een pin-transactie bij ontvangst van de
goederen.
6 Prijzen
Op de website weergeven prijzen zijn
consumentenprijzen en zijn opgegeven
inclusief BTW en afleverkosten, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld wordt.
7 Garantie
7.1 Garantie die door leveranciers aan DUURAZON
wordt gegeven op producten en diensten worden
door DUURAZON doorgegeven aan de
Opdrachtgever. Voor overige delen van de
levering verstrekt DUURAZON zes maanden
garantie.
Garantie op producten is van toepassing indien
producten gebreken vertonen of niet voldoen
aan de door leveranciers opgegeven
specificaties.

 

7.2 Bij een beroep op garantie zal DUURAZON binnen
een redelijke termijn zorgen voor herstel of voor
vervanging. De afweging voor herstel of
vervanging berust bij DUURAZON.
7.3 Er is geen sprake van garantie bij een van buiten
komende oorzaak of indien het betreffende gebrek
niet aan DUURAZON te wijten is.
7.4 Het recht op garantie vervalt door aanpassingen of
reparaties zonder toestemming van DUURAZON.
7.5 Kosten die DUURAZON maakt als gevolg van een
onterechte claim op garantie zijn voor rekening van
de Opdrachtgever.
8 Uitvoering van de werkzaamheden
8.1 DUURAZON levert op verzoek Installaties die door
de Opdrachtgever zelf worden geïnstalleerd of die
de Opdrachtgever door derden laat installeren. In
dat geval is DUURAZON niet bij de uitvoering van
de werkzaamheden betrokken en is de
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de
(gevolgen van) de installatiewerkzaamheden.
8.2 DUURAZON zorgt op verzoek van de
Opdrachtgever voor het plaatsen en aansluiten
van een Installatie. Werkzaamheden worden
uitgevoerd voor zover ze nadrukkelijk in de
aanbieding vermeld zijn.
8.3 Opdrachtgever verstrekt alle benodigde gegevens
aan medewerkers die namens DUURAZON
betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering
van de werkzaamheden.
8.4 Opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen of
goedkeuringen die nodig zijn voor de uitvoering
van de werkzaamheden.
8.5 Opdrachtgever dient te zorgen voor goede
toegankelijkheid van alle plaatsen waar
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Daarnaast zorgt Opdrachtgever dat alle benodigde
voorbereidingen die niet tot de werkzaamheden
van DUURAZON behoren gereed zijn bij aanvang
van de werkzaamheden.
8.6 Opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van
de uit te voeren werkzaamheden geen asbest
aanwezig is.
8.7 Indien een vlotte en goede uitvoering van de
werkzaamheden niet mogelijk is door dat de
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet is
nagekomen kan DUURAZON de extra kosten die
hierdoor ontstaan aan de Opdrachtgever in
rekening brengen.
9 Aansprakelijkheid
9.1 DUURAZON is aansprakelijk voor een deugdelijk
herstel of vervanging van niet
goed functionerende (onderdelen van de)
geleverde Installatie.

9.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat
Opdrachtgever betaald heeft voor geleverde
diensten of producten.
9.3 DUURAZON aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige vorm van gevolgschade.
9.4 DUURAZON is niet aansprakelijk voor
uitgewisselde adviezen of informatie die geen
direct verband houden met de opdracht.
9.5 DUURAZON streeft naar een tijdige uitvoering van
werkzaamheden aangezien dit in het belang van
alle betrokken partijen is. Indien de uitvoering om
welke reden dan ook niet tijdig plaatsvindt kan
dit echter geen reden zijn voor enige
aansprakelijkheid van DUURAZON.
9.6 De Opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van
het pand waar de Installatie wordt aangebracht
en/of benodigde toestemmingen te hebben voor
het aanbrengen van de Installatie. De
Opdrachtgever vrijwaart DUURAZON van
mogelijke aanspraken van derden in verband met
de geplaatste Installatie.
10 Toepasselijk recht en geschillen.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing. Bij geschillen wenden partijen zich tot de
rechtbank in Arnhem.
11 Intellectueel eigendom
DUURAZON en haar toeleveranciers zijn de rechthebbenden
van het intellectuele eigendom van de geleverde producten
en oplossingen inclusief alle bijbehorende documentatie. De
Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhandelen,
kopiëren of aanpassen of van de producten en oplossingen.
12 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand
Bij en aankoop via het internet geldt een zichttermijn van
zeven werkdagen waarbinnen het product zonder opgaaf van
redenen teruggestuurd kan worden.
12.1 De Opdrachtgever zorgt voor het adequaat
verpakken en verzenden van de materialen.
12.2 De kosten en het risico (bijvoorbeeld
beschadiging of verlies) van de verzending zijn
voor de Opdrachtgever.
12.3 Zodra een aanvang gemaakt is met het
monteren of aansluiten van de Installatie en/of de
Installatie in gebruik genomen is vervalt het recht
om de Installatie terug te zenden.

Duurazon. Steenstraat 96 5981AG Panningen. KvK Venlo nr. 53403754 BTW nr. NL014400625B01 Telefoon 0651587456 mail info@duurazon.nl website
www. Duurazon.nl